PIRKŠANAS NOTEIKUMI

Vispārīgie noteikumi

 1. "Latvijas Bankas interneta tirdzniecības vietnes lietošanas un darījumu slēgšanas noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek lietota Latvijas Bankas interneta tirdzniecības vietne www.e-monetas.lv, kārtību, kādā, izmantojot minēto interneta vietni, starp Latvijas Banku un klientu tiek noslēgts līgums par numismātikas monētu iegādi vai bezskaidrās naudas apmaiņu pret apgrozībā nebijušām 2 euro piemiņas monētām, attiecīgā līguma noteikumus un tā izpildes kārtību, klienta atteikuma tiesību izmantošanas termiņus un kārtību, kā arī Latvijas Bankas un klienta tiesības un pienākumus atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā.
 1. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. apgrozībā nebijušas 2 euro piemiņas monētas – apgrozībā nebijušas 2 euro piemiņas monētas, kuras izgatavotas apgrozības kvalitātē un nav iesaiņotas īpašā (dekoratīvā) iesaiņojumā;
2.2. apmaiņas darījums – starp klientu un Latvijas Banku noslēgts darījums par bezskaidrās naudas apmaiņu pret apgrozībā nebijušām 2 euro piemiņas monētām;
2.3. darījums – apmaiņas darījums vai pirkuma darījums;
2.4. distances līgums – starp Latvijas Banku un klientu noslēgts līgums par numismātikas monētu iegādi vai bezskaidrās naudas apmaiņu pret apgrozībā nebijušām 2 euro piemiņas monētām;
2.5. iesaiņojums – numismātikas monētu dekoratīvais iesaiņojums;
2.6. klients – rīcībspējīga persona, kura veic pasūtījumu un noslēdz darījumu Tirdzniecības vietnē;
2.7. klientu kase – Latvijas Bankas klientu kases K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā;
2.8. monētas – numismātikas monētas un apgrozībā nebijušas 2 euro piemiņas monētas;2.9. numismātikas monētas – Tirdzniecības vietnē piedāvātās Latvijas Bankas emitētās numismātikas monētas un monētu komplekti, t.i., Latvijas euro kolekcijas monētas, lata jubilejas un piemiņas monētas, šo monētu komplekti, īpaši iesaiņotas euro piemiņas monētas un euro apgrozības monētu komplekti, lata dārgmetāla apgrozības monētas un lata apgrozības monētu komplekti. Par numismātikas monētas neatņemamu sastāvdaļu uzskatāms numismātikas monētai pievienotais apliecinājums, kā arī kapsula (ja tāda ir), kurā numismātikas monēta ievietota, un kārbiņa vai cits numismātikas monētas dekoratīvais iesaiņojums;
2.10. pasūtījums – klienta Tirdzniecības vietnē veikts un šajos noteikumos noteiktā kārtībā apstiprināts darbību kopums, t.sk. monētu izvēle, piegādes veida izvēle un piegādei nepieciešamās informācijas norādīšana, nolūkā noslēgt darījumu ar Latvijas Banku;
2.11. pirkuma darījums – starp klientu un Latvijas Banku noslēgts darījums par Latvijas Bankas piedāvāto numismātikas monētu iegādi;
2.12. Tirdzniecības vietne – Latvijas Bankas interneta tirdzniecības vietne www.e-monetas.lv, kas darbojas kā attālinātās darījumu slēgšanas sistēma un nodrošina pasūtījumu veikšanu un darījumu noslēgšanu.

 1. Tirdzniecības vietni pārvalda un tajā piedāvātos darījumus savā vārdā slēdz Latvijas Banka (juridiskā adrese – K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV90000158236).
 1. Izmantojot Tirdzniecības vietnē nodrošinātās pasūtījuma veikšanas un samaksas iespējas, klients var noslēgt ar Latvijas Banku pirkuma vai apmaiņas darījumu.
 1. Distances līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad veikta samaksa par darījumu. Īpašuma tiesības uz monētām pāriet klientam brīdī, kad Latvijas Bankas norēķinu kontā saņemta samaksa par darījumu. Distances līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei.
 1. Samaksu par darījumu veido:

6.1. pirkuma darījumā – numismātikas monētu cena un Latvijas Bankas noteiktie numismātikas monētu iesaiņošanas un piegādes izdevumi (ja tādi noteikti klienta izvēlētajam numismātikas monētu piegādes veidam);
6.2. apmaiņas darījumā – apmaiņai izsniedzamo apgrozībā nebijušu 2 euro piemiņas monētu nominālvērtību summa un Latvijas Bankas noteiktā komisijas maksa.

 1. Pirms darījuma veikšanas Tirdzniecības vietnē klientam ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem. Klients ar darījuma veikšanu apliecina, ka pirms distances līguma noslēgšanas ir iepazinies ar informāciju par monētām un šiem noteikumiem un ievēros šos noteikumus un Tirdzniecības vietnes lietošanas kārtību, t.sk., bet ne tikai Tirdzniecības vietnes nosacījumus attiecībā uz pasūtījumu veikšanas un samaksas kārtību, samaksu par iesaiņošanas un piegādes izdevumiem, monētu piegādes vai saņemšanas kārtību un laikiem, kā arī apliecina, ka piekrīt noteikumiem bez iebildumiem.
 1. Klients, izņemot juridisko personu, ar darījuma veikšanu Tirdzniecības vietnē apliecina, ka ir iepazinies ar atteikuma veidlapas paraugu un informāciju par atteikuma tiesībām, to izmantošanas nosacījumiem, termiņiem un kārtību.
 1. Latvijas Bankai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji veikt grozījumus noteikumos. Aktuālais regulējums tiek publiskots Tirdzniecības vietnē.
 1. Klienta veiktajam darījumam tiek piemērota noteikumu redakcija, kas bija spēkā distances līguma noslēgšanas brīdī.
 1. Latvijas Banka neatbild par jebkādiem izdevumiem un zaudējumiem, kas klientam radušies Tirdzniecības vietnes lietošanas laikā.

Numismātikas monētu cena, apmaiņas darījuma vērtība un norēķinu kārtība

 1. Tirdzniecības vietnē norādīta galīgā numismātikas monētu cena, ieskaitot tai piemērojamo pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Numismātikas monētu cenā nav ietverti numismātikas monētu iesaiņošanas un piegādes izdevumi, kā arī klientam piemērojamie pirkuma samaksas izdevumi (piemēram, kredītiestādes noteiktā komisijas maksa par maksājuma apkalpošanu), kādus klientam var piemērot maksājumu pakalpojumu sniedzējs atbilstoši klienta izvēlētajam pirkuma samaksas veidam.
 1. Tirdzniecības vietnē norādīta apmaiņas darījuma vērtība, kas ir atbilstoša klientam apmaiņai piedāvāto apgrozībā nebijušu 2 euro piemiņas monētu nominālvērtību summai. Apmaiņas darījuma vērtībā nav ietverta Latvijas Bankas noteiktā komisijas maksa un klientam piemērojamie samaksas izdevumi (piemēram, kredītiestādes noteiktā komisijas maksa par maksājuma apkalpošanu), kādus klientam var piemērot maksājumu pakalpojumu sniedzējs atbilstoši klienta izvēlētajam samaksas veidam.
 1. Latvijas Bankai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt numismātikas monētu piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot tām atlaides. Numismātikas monētas tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā distances līguma slēgšanas brīdī.
 1. Latvijas Bankai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt bezskaidrās naudas apmaiņas pret apgrozībā nebijušām 2 euro piemiņas monētām piedāvājumu, t.sk. samaksu par apmaiņas darījumu veidojošās komponentes. Apmaiņas darījums tiek veikts atbilstoši samaksas par apmaiņas darījumu vērtībai, kas ir spēkā distances līguma slēgšanas brīdī. Attiecībā uz apmaiņas darījumiem netiek piemērotas nekāda veida atlaides.
 1. Latvijas Banka ir tiesīga noteikt viena pirkuma darījuma apjoma (numismātikas monētu skaita) un numismātikas monētu iegādes summas limitu, citus tirdzniecības izņēmumus un nosacījumus (tālāk tekstā – ierobežojumi), kā arī visus ierobežojumus bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt. Maksimālā viena pirkuma darījuma summa, ieskaitot piegādes izdevumus, vienā pirkuma reizē tiek noteikta 1 000.00 EUR (viens tūkstotis euro) apjomā, izņemot, ja tiek noteikti ierobežojumi.
 1. Latvijas Banka ir tiesīga noteikt apmaiņai piedāvāto apgrozībā nebijušu 2 euro piemiņas monētu vienību veidu (viena vai vairākas monētas, vai monētu tīstoklis) un skaitu, vienā apmaiņas darījumā apmaiņai izsniedzamo apgrozībā nebijušu 2 euro piemiņu monētu summas limitu un citus ierobežojumus, kā arī visus ierobežojumus bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt.
 1. Papildus samaksai par numismātikas monētām klients maksā arī numismātikas monētu iesaiņošanas un piegādes izdevumus, ja tādi noteikti klienta izvēlētajam numismātikas monētu piegādes veidam, Latvijas Bankas noteiktajā apjomā.
 1. Klients, Tirdzniecības vietnē apstiprinot pasūtījumu, piekrīt tajā norādītajam samaksas par darījumu apmēram, kā arī samaksas kārtībai.
 1. Klientam ir pienākums segt Latvijas Bankai izdevumus par numismātikas monētu piegādi piegādes pakalpojuma cenas apjomā arī tad, ja numismātikas monētas nav piegādātas (nodotas) klientam tā vainas (t.sk. neatrašanās saskaņotajā vietā un/vai laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādiem puses ir vienojušās.
 1. Samaksa par darījumu veicama pēc pasūtījuma un monētu piegādes veida apstiprināšanas.
 1. Latvijas Banka ir tiesīga noteikt laika ierobežojumu, kādā veicama samaksa par darījumu pēc tam, kad klients ir apstiprinājis pasūtījumu. Ja šāds laika ierobežojums ir noteikts, informācija par laiku, kādā veicama samaksa par darījumu, tiek norādīta Tirdzniecības vietnē, un, ja klients neveic samaksu par darījumu Tirdzniecības vietnē noteiktajā laikā, uzskatāms, ka klients ir atteicies no izvēlētajām monētām un distances līguma noslēgšanas.
 1. Samaksa par darījumu var tikt veikta tikai Tirdzniecības vietnē pieejamajos bezskaidrās naudas norēķina veidos.
 1. Latvijas Bankai ir tiesības atteikties veikt darījumu, Tirdzniecības vietnē informējot par to klientu, ja laika periodā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža līdz samaksas par darījumu veikšanas brīdim izvēlētās monētas vairs nav pieejamas vai nav pieejamas tādā daudzumā, kādā tās vēlas iegādāties vai iemainīt klients, kā arī, ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējama Tirdzniecības vietnē veiktā pasūtījuma apstrāde.
 1. Samaksu par darījumu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad klienta veiktais maksājums saņemts Latvijas Bankas norēķinu kontā.

Pasūtījuma veikšana un piegāde

 1. Lai veiktu pirkuma darījumu Tirdzniecības vietnē, klients pievieno izvēlētās numismātikas monētas Tirdzniecības vietnē izveidotajam numismātikas monētu pirkuma sarakstam, izvēlas numismātikas monētu piegādes veidu un norāda izvēlēto numismātikas monētu piegādei nepieciešamo informāciju.
 1. Lai veiktu apmaiņas darījumu Tirdzniecības vietnē, klients pievieno izvēlētās apgrozībā nebijušas 2 euro piemiņas monētas Tirdzniecības vietnē izveidotajam sarakstam.
 1. Pēc šo noteikumu 26. un 27. punktā minēto darbību veikšanas klients apstiprina pasūtījumu un veic samaksu par darījumu.
 1. Pēc tam, kad klients apstiprinājis pasūtījumu un veicis samaksu par darījumu, Latvijas Banka nosūta uz klienta norādīto e-pasta adresi apstiprinājumu par distances līguma noslēgšanu, kurā norāda informāciju par noslēgto darījumu (tālāk tekstā – apstiprinājums). Trešās personas (piemēram, maksājumu pakalpojuma sniedzēja) nosūtīts samaksas veikšanas apliecinājums uz klienta e-pasta adresi nav atzīstams par apstiprinājumu šo noteikumu izpratnē, t.sk. tas neapliecina distances līguma noslēgšanu.
 1. Klientam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā un no Latvijas Bankas saņemtajā apstiprinājumā norādīto informāciju. Informācijas neatbilstības gadījumā klients nekavējoties informē Latvijas Banku, izmantojot Tirdzniecības vietnes e-pasta adresi monetas@bank.lv.
 1. Numismātikas monētu piegāde klientam tiek veikta klienta izvēlētā veidā pēc tam, kad Latvijas Bankas norēķinu kontā saņemta samaksa par pirkuma darījumu.
 1. Numismātikas monētu piegāde (atbilstoši klienta apstiprinātajā pasūtījumā norādītajam piegādes veidam) var tikt veikta:

32.1. saņemot numismātikas monētas klientu kasē. Izvēloties šādu piegādes veidu, klientam tiek nodrošināta iespēja saņemt numismātikas monētas, sākot no 3. (trešās) darbadienas pēc apstiprinājuma saņemšanas dienas līdz 20. (divdesmitajai) darbadienai no apstiprinājuma saņemšanas dienas. Saņemot numismātikas monētas, to saņēmējam ir pienākums uzrādīt pasūtījuma numuru un šādus dokumentus:
32.1.1. fiziskajai personai – personu apliecinošu dokumentu;
32.1.2. juridiskai personai – tās pārstāvja personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt juridisko personu;
32.2. izmantojot Tirdzniecības vietnē norādītos piegādes pakalpojuma sniedzēja (kurjera) pakalpojumus, kas nodrošina numismātikas monētu piegādi uz klienta norādīto adresi Latvijas Republikā 8 (astoņu) darbadienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas, ārvalstīs – 10 (desmit) darbadienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. Latvijas Banka 1 (vienu) darbadienu pirms plānotās numismātikas monētu piegādes dienas Latvijas Republikā papildus pa e-pastu nosūta klientam paziņojumu par numismātikas monētu sūtījuma gatavību piegādei. Saņemot numismātikas monētas, to saņēmējam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un pasūtījuma numuru, juridiskai personai – tās pārstāvja personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt juridisko personu.

 1. Apgrozībā nebijušas 2 euro piemiņas monētas, par kurām Latvijas Banka ir saņēmusi klienta veikto samaksu par apmaiņas darījumu, klientam tiek izsniegtas tikai klientu kasē (piegāde uz klienta norādītu adresi netiek nodrošināta). Klientam tiek nodrošināta iespēja saņemt apgrozībā nebijušas 2 euro piemiņas monētas, sākot no 3. (trešās) darbadienas pēc apstiprinājuma saņemšanas dienas līdz 20. (divdesmitajai) darbadienai no apstiprinājuma saņemšanas dienas. Saņemot apgrozībā nebijušas 2 euro piemiņas monētas, to saņēmējam ir pienākums uzrādīt pasūtījuma numuru un šādus dokumentus:

33.1. fiziskajai personai – personu apliecinošu dokumentu;
33.2. juridiskai personai – tās pārstāvja personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt juridisko personu.

 1. Latvijas Banka ir tiesīga noteikt ilgāku monētu piegādes vai izsniegšanas termiņu, nekā noteikts šo noteikumu 32.1. un 32.2. apakšpunktā un 33. punktā, ja tiek pasūtīta monēta, kura Tirdzniecības vietnē tiek piedāvāta pirmo reizi, vai ja, palielinoties pasūtīto monētu apjomam, nepieciešams papildu laiks pasūtījumu apstrādei un piegādei (izsniegšanai). Latvijas Banka ir tiesīga noteikt atšķirīgus numismātikas monētu un apgrozībā nebijušu 2 euro piemiņas monētu saņemšanas klientu kasē termiņus, lai nodrošinātu vienmērīgu klientu plūsmu klientu kasē. Informācija par plānoto monētu piegādes (saņemšanas) termiņu tiek izvietota Tirdzniecības vietnē, un klients ar to tiek iepazīstināts pirms pasūtījuma veikšanas un samaksas par to.
 1. Klientam un Latvijas Bankai savstarpēji vienojoties, monētu piegāde vai saņemšana klientu kasē var tikt veikta citā termiņā.
 1. Gadījumā, ja ārkārtas apstākļu dēļ Latvijas Bankai nākas mainīt noteikumos noteiktos monētu piegādes vai saņemšanas klientu kasē termiņus, Latvjas Banka par to informē klientu ne vēlāk kā 2 (divu) darbadienu laikā no attiecīgo ārkārtas apstākļu iestāšanās brīža vai, ja klienta informēšana šādā termiņā objektīvu iemeslu dēļ nav iespējama, tiklīdz tas iespējams.
 1. Klientam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, lai vienotos ar piegādes pakalpojuma sniedzēju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem ar numismātikas monētu piegādi saistītiem jautājumiem.
 1. Monētu piegāde (izsniegšana) atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums (distances līgums) – par izpildītu, ja pasūtītās monētas nodotas klientam vai tā pilnvarotajai personai ar klientu saskaņotā laikā un vietā. Monētu piegādi (izsniegšanu) un saņemšanu apliecina klienta parakstīts monētu saņemšanu apliecinošs dokuments. Pieņemot numismātikas monētas, klientam ir pienākums pārliecināties par numismātikas monētu, to apliecinājuma un iesaiņojuma kvalitāti, un, parakstot numismātikas monētu saņemšanu apliecinošu dokumentu, klients apliecina, ka piegādātās numismātikas monētas, to apliecinājums un iesaiņojums ir kvalitatīvi (t.sk. bez bojājumiem un defektiem). Ja klients numismātikas monētu pieņemšanas brīdī konstatē, ka monētām, to apliecinājumam vai iesaiņojumam ir bojājumi vai defekti, klients numismātikas monētas nepieņem un par to informē Latvijas Banku.
 1. Latvijas Banka ir tiesīga, neatlīdzinot klientam zaudējumus un nosūtot uz klienta pasūtījumā norādīto e-pasta adresi attiecīgu paziņojumu, vienpusēji atkāpties no distances līguma (pasūtījuma izpildes), ja:

39.1. monētu piegāde (vai izsniegšana) nevar tikt veikta atbilstoši pasūtījumā norādītajam piegādes veidam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā klienta vainas vai no klienta atkarīgu apstākļu dēļ, t.sk., ja klients šajos noteikumos paredzētajā termiņā nav saņēmis monētas klientu kasē vai piegāde, izmantojot piegādes pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus (kurjeru), uz klienta norādīto adresi nav veikta (t.sk., ja šajos noteikumos paredzētajā termiņā nav izdevies vienoties ar klientu par numismātikas monētu piegādes detaļām (laiku, vietu)), ja klients vai tā pilnvarotā perona neierodas saskaņotā piegādes laikā un/vai vietā vai ja nav iespējams klientu identificēt vai pārliecināties par klienta pilnvarotās personas pilnvarojumu;
39.2. tehnisku iemeslu dēļ numismātikas monētu cena vai apgrozībā nebijušu 2 euro piemiņas monētu vērtība Tirdzniecības vietnē norādīta kļūdaini (tā neatbilst faktiskajai numismātikas monētu cenai vai apgrozībā nebijušu 2 euro piemiņas monētu nominālvērtībai).

 1. Ja Latvijas Banka vienpusēji atkāpjas no distances līguma (pasūtījuma izpildes), Latvijas Banka 10 (desmit) darbadienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas klientam par vienpusēju atkāpšanos no distances līguma atmaksā klientam no viņa saņemto samaksu par darījumu. Ja Latvijas Banka vienpusēji atkāpjas no distances līguma (pasūtījuma izpildes) noteikumu 39.1. apakšpunktā minētajā gadījumā un saskaņā ar klienta izvēli piegāde veicama, izmantojot piegādes pakalpojuma sniedzēju (kurjeru), Latvijas Banka atmaksā klientam no viņa saņemto samaksu par pirkuma darījumu, no tās ieturot iesaiņošanas un piegādes izdevumus.

Monētu lietošana un kvalitāte 

 1. Monētu attēlojums Tirdzniecības vietnē ir vienīgi informatīvs, un to reālais izskats var atšķirties no Tirdzniecības vietnē redzamā attēla.
 1. Klienta pretenzijas par numismātikas monētu ražošanas defektiem tiek pieņemtas Latvijas Bankas klientu kasē, pamatojoties uz klienta iesniegumu.
 1. Attiecībā uz apmaiņas darījuma ietvaros klientam izsniegtajām apgrozībā nebijušām 2 euro piemiņas monētām Latvijas Banka garantē to atbilstību likumīga maksāšanas līdzekļa funkcijai, t.sk. attiecīgo monētu apmaiņu pēc pieprasījuma pret euro monētām vai banknotēm Latvijas Bankas klientu kasē. Nekādas citas garantijas (piem., attiecībā uz tādiem ražošanas defektiem vai kvalitātes trūkumiem, kas neietekmē attiecīgo monētu atbilstību likumīga maksāšanas līdzekļa funkcijai) attiecībā uz apmaiņai izsniegtajām apgrozībā nebijušām 2 euro piemiņas monētām Latvijas Banka neuzņemas.
 2. Pušu saistības un citi noteikumi
 1. Klients ir atbildīgs par precīzu un pilnīgu informācijas sniegšanu, noformējot pasūtījumu un veicot samaksu par to.
 1. Strīdi un domstarpības tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdus un domstarpības nevar atrisināt pārrunu ceļā, klients, norādot savus iebildumus, var iesniegt Latvijas Bankai rakstisku iesniegumu, nosūtot to pa pastu uz adresi K. Valdemāra 2A, Rīga, LV-1050 vai uz e-pasta adresi monetas@bank.lv. Latvijas Banka ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darbadienu laikā sniedz atbildi uz klienta iesniegumu.
 1. Ja puses nevar vienoties par strīda risinājumu, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 1. Klients ir atbildīgs par numismātikas monētu vērtības samazināšanos. Numismātikas monētas vērtība tiek samazināta arī tad, ja numismātikas monēta tiek izņemta no kapsulas vai ir sabojāts vai nozaudēts tās apliecinājums vai iesaiņojums.
 1. Klients piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti pasūtījumā un/vai iegūti, lietojot Tirdzniecības vietni, apstrādei pasūtījuma (distances līguma) izpildes vajadzībām, t.sk., nododot trešām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, klientu datubāzu un statistikas veidošanai.
 1. Veicot pirkumus Tirdzniecības vietnē, klients var piekrist saņemt Latvijas Bankas informatīvus paziņojumus par Latvijas Bankas piedāvātajām monētām uz klienta norādīto e-pasta adresi vai īsziņas veidā uz mobilā tālruņa numuru. Atteikties no turpmākas informatīvu paziņojumu par Latvijas Bankas piedāvātajām monētām saņemšanas klients var Tirdzniecības vietnē.
 1. Tirdzniecības vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot Tirdzniecības vietni, klients piekrīt sīkdatņu lietošanai veiktspējas un/vai analītiskiem mērķiem.
 1. Latvijas Banka saziņai ar klientu izmanto klienta pasūtījuma veikšanas brīdī norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā tālruņa numuru.
 1. Lai detalizētāk noskaidrotu monētu raksturlielumus vai precizētu ar to pasūtīšanu, samaksu un piegādi vai ar atteikuma tiesību izmantošanu un ar atpakaļatdošanu saistītos jautājumus, klients var sazināties ar Latvijas Banku pa tālruni +37167022722 vai sūtot e-pasta vēstuli uz adresi monetas@bank.lv.

Atteikuma tiesību izmantošana

 1. Pirkuma darījumā klientam, izņemot juridisko personu, ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad klients vai viņa pilnvarotā persona ir ieguvusi numismātikas monētas valdījumā (saņēmusi klientu kasē vai no kurjera), izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no distances līguma.
 1. Apmaiņas darījumā klientam nav tiesību izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no distances līguma pēc apmaiņai izsniegto apgrozībā nebijušu 2 euro piemiņas monētu saņemšanas. Klientam, izņemot juridisko personu, ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no apmaiņas darījumā noslēgtā distances līguma laika periodā no apstiprinājuma saņemšanas dienas līdz apgrozībā nebijušu 2 euro piemiņas monētu saņemšanas brīdim vai dienai, kad beidzas Latvijas Bankas noteiktais apgrozībā nebijušu 2 euro piemiņas monētu saņemšanas klientu kasē termiņš, atkarībā no tā, kurš notikums iestājas pirmais.
 1. Klients pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no distances līguma informē Latvijas Banku, iesniedzot tam aizpildītu atteikuma veidlapu (kura atrodama Tirdzniecības vietnē) vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu (tālāk tekstā kopā saukti – atteikuma paziņojums). Termiņš ir ievērots, ja klients atteikuma paziņojumu nosūta Latvijas Bankai pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Klientam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
 1. Latvijas Banka nodrošina klientam iespēju atteikuma paziņojumu aizpildīt un iesniegt arī elektroniskā veidā, nosūtot to uz Latvijas Bankas e-pasta adresi monetas@bank.lv. Latvijas Banka, izmantojot e-pastu, nekavējoties paziņo klientam par atteikuma paziņojuma saņemšanu.
 1. Ja klients izmanto atteikuma tiesības, klientam ir pienākums atdot Latvijas Bankai visas distances līguma ietvaros saņemtās numismātikas monētas, t.sk. to apliecinājumus un iesaiņojumu, atbilstoši šiem noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad klients Latvijas Bankai paziņojis savu lēmumu atkāpties no distances līguma. Atteikuma tiesību termiņš ir ievērots tikai tad, ja numismātikas monētas tiek atdotas atpakaļ pirms šajā punktā minētā 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Ja numismātikas monētas netiek atdotas atpakaļ šajā punktā minētajā 14 (četrpadsmit) dienu termiņā, tiek uzskatīts, ka klients atteikuma tiesības nav izmantojis.
 1. Klients sedz visas ar numismātikas monētu atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.
 1. Latvijas Banka bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Latvijas Banka saņēmusi informāciju par klienta lēmumu atkāpties no distances līguma, atmaksā klientam viņa samaksāto naudas summu, t.sk. iesaiņošanas un piegādes izdevumus, ja tādi bijuši. Latvijas Banka naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantojis klients. Latvijas Banka nekompensē klientam radušos samaksas par darījumu izdevumus (piemēram, kredītiestādes noteikto komisijas maksu par maksājuma apkalpošanu), kādus klients samaksājis maksājumu pakalpojumu sniedzējam atbilstoši klienta izvēlētajam samaksas veidam.
 1. Ja klients skaidri izteicis vēlēšanos izmantot numismātikas monētu piegādes veidu, kas nav Latvijas Bankas piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Latvijas Bankai nav pienākuma atmaksāt klientam piegādes papildu izdevumus.
 1. Latvijas Banka ir tiesīga aizturēt saskaņā ar distances līgumu klienta samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Latvijas Banka ir saņēmusi numismātikas monētas atpakaļ.
 1. Ja tiek izmantotas atteikuma tiesības, klients atbild par distances līguma ietvaros saņemto numismātikas monētu vērtības saglabāšanu līdz brīdim, kad tās ir nodotas atpakaļ Latvijas Bankai.
 1. Numismātikas monētu atpakaļ saņemšanas brīdī Latvijas Banka vizuāli pārbauda atpakaļ atdotās numismātikas monētas, to apliecinājuma un iesaiņojuma stāvokli. Ja atpakaļ saņemšanas brīdī numismātikas monētās apliecinājumam vai iesaiņojumam konstatē bojājumu vai trūkumu, Latvijas Banka sagatavo aktu un par to informē klientu. Ja atpakaļ saņemšanas brīdī numismātikas monētām, tajā skaitā to kapsulām (ja tādas ir), konstatē bojājumu, tās tiek pieņemtas identifikācijai, pamatojoties uz klienta iesniegumu.

Laiks ir beidzies