PIRKŠANAS NOTEIKUMI

Vispārīgie noteikumi

 1. "Latvijas Bankas interneta tirdzniecības vietnes lietošanas un pirkuma veikšanas noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek lietota Latvijas Bankas interneta tirdzniecības vietne www.emonetas.lv (tālāk tekstā – Tirdzniecības vietne), kārtību, kādā, izmantojot attālinātās iepirkšanās sistēmas interneta vietni, starp Latvijas Banku un pircēju tiek noslēgts pirkuma līgums par numismātikas monētu iegādi (tālāk tekstā – distances līgums), distances līguma noteikumus un tā izpildes kārtību, pircēja atteikuma tiesību izmantošanas termiņus un kārtību, kā arī Latvijas Bankas un pircēja tiesības un pienākumus atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā.
 1. Tirdzniecības vietne nodrošina pircējam iespēju iepazīties ar pārdevēja piedāvātajām numismātikas monētām un veikt to pasūtījumu un samaksu.
 1. Pārdevējs šo noteikumu izpratnē ir Latvijas Banka (juridiskā adrese – K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV90000158236).
 1. Pircējs šo noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga persona, kura veic numismātikas monētu iegādi Tirdzniecības vietnē.
 1. Numismātikas monētas šo noteikumu izpratnē ir Tirdzniecības vietnē piedāvātās numismātikas monētas un monētu komplekti. Par numismātikas monētu neatņemamu sastāvdaļu uzskatāms numismātikas monētai pievienotais apliecinājums, kā arī kapsula (ja tāda ir), kurā numismātikas monēta ievietota, un kārbiņa vai cits numismātikas monētas dekoratīvais iesaiņojums (tālāk tekstā – iesaiņojums).
 1. Distances līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad veikta samaksa par Tirdzniecības vietnē izvēlētajām numismātikas monētām un to iesaiņošanas un piegādes izdevumiem (ja tādi noteikti pircēja izvēlētajam numismātikas monētu piegādes veidam). Īpašuma tiesības uz numismātikas monētām pāriet pircējam brīdī, kad pārdevēja norēķinu kontā saņemta samaksa par numismātikas monētām un iesaiņošanas un piegādes izdevumiem (ja tādi noteikti pircēja izvēlētajam numismātikas monētas piegādes veidam). Distances līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei.
 1. Pirms pirkuma veikšanas Tirdzniecības vietnē pircējam ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem. Pircējs ar pirkuma veikšanu apliecina, ka pirms pirkuma līguma noslēgšanas ir iepazinies ar informāciju par numismātikas monētām un šiem noteikumiem un ievēros šos noteikumus un Tirdzniecības vietnes lietošanas kārtību, t.sk., bet ne tikai Tirdzniecības vietnes nosacījumus attiecībā uz numismātikas monētu pasūtījumu izdarīšanas un samaksas kārtību, samaksu par iesaiņošanas un piegādes izdevumiem, numismātikas monētu piegādes kārtību un laikiem, kā arī apliecina, ka piekrīt noteikumiem bez iebildumiem.
 1. Pircējs, izņemot juridisko personu, ar pirkuma veikšanu Tirdzniecības vietnē apliecina, ka ir iepazinies ar atteikuma veidlapas paraugu un informāciju par atteikuma tiesībām, to izmantošanas nosacījumiem, termiņiem un kārtību.
 1. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji veikt grozījumus noteikumos. Aktuālais regulējums tiek publiskots Tirdzniecības vietnē.
 1. Pircēja veiktajam numismātikas monētu pirkumam tiek piemērota noteikumu redakcija, kas bija spēkā pirkuma līguma noslēgšanas brīdī.
 1. Pārdevējs neatbild par jebkādiem izdevumiem un zaudējumiem, kas pircējam radušies Tirdzniecības vietnes lietošanas laikā.

Numismātikas monētu cena un norēķinu kārtība

 1. Tirdzniecības vietnē norādīta galīgā numismātikas monētu cena, ieskaitot tai piemērojamo pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Numismātikas monētu cenā nav ietverti numismātikas monētu iesaiņošanas un piegādes izdevumi.
 1. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt numismātikas monētu piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot tām atlaides. Numismātikas monētas tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā distances līguma slēgšanas brīdī.
 1. Pārdevējs ir tiesīgs noteikt viena numismātikas monētu pirkuma apjoma (numismātikas monētu skaita) un numismātikas monētu iegādes summas limitu, citus tirdzniecības izņēmumus un nosacījumus (tālāk tekstā – ierobežojumi), kā arī visus ierobežojumus bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt. Maksimālā viena pirkuma summa, ieskaitot piegādes izdevumus, vienā pirkuma reizē tiek noteikta 1 000.00 EUR (viens tūkstotis euro) apjomā, izņemot, ja tiek noteikti ierobežojumi.
 1. Papildus samaksai par numismātikas monētām pircējs maksā arī numismātikas monētu iesaiņošanas un piegādes izdevumus, ja tādi noteikti pircēja izvēlētajam numismātikas monētu piegādes veidam, pārdevēja noteiktajā apjomā.
 1. Pircējs, Tirdzniecības vietnē apstiprinot pasūtījumu, piekrīt tajā norādītajai numismātikas monētu cenai un numismātikas monētu iesaiņošanas un piegādes izdevumu apmēram (ja tādi noteikti pircēja izvēlētajam numismātikas monētas piegādes veidam), kā arī samaksas kārtībai.
 1. Pircējam ir pienākums segt pārdevējam izdevumus par numismātikas monētu piegādi piegādes pakalpojuma cenas apjomā arī tad, ja numismātikas monētas nav piegādātas (nodotas) pircējam tā vainas (t.sk. neatrašanās saskaņotajā vietā un/vai laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādiem puses ir vienojušās.
 1. Samaksa par pircēja izvēlētajām numismātikas monētām un to iesaiņošanas un piegādes izdevumiem (ja tādi noteikti pircēja izvēlētajam numismātikas monētu piegādes veidam) veicama pēc numismātikas monētu pasūtījuma un to piegādes veida apstiprināšanas.
 1. Pārdevējs ir tiesīgs noteikt laika ierobežojumu, kādā veicama samaksa par pircēja izvēlētajām numismātikas monētām un to iesaiņošanas un piegādes izdevumiem pēc tam, kad pircējs ir apstiprinājis numismātikas monētu pasūtījumu. Ja šāds laika ierobežojums ir noteikts, informācija par laiku, kādā veicama samaksa, tiek norādīta Tirdzniecības vietnē, un, ja pircējs neveic samaksu Tirdzniecības vietnē noteiktajā laikā, uzskatāms, ka pircējs ir atteicies no izvēlētajām numismātikas monētām un distances līguma noslēgšanas.
 1. Samaksa par numismātikas monētām un to iesaiņošanas un piegādes izdevumiem var tikt veikta tikai šādos bezskaidrās naudas norēķina veidos:

20.1. izmantojot internetbanku;

20.2. ar VISA, VISA Electron, MasterCard vai Maestro norēķinu karti.

 1. Pārdevējam ir tiesības atteikties pārdot numismātikas monētas, Tirdzniecības vietnē informējot par to pircēju, ja laika periodā no izvēlēto numismātikas monētu pasūtījuma apstiprināšanas brīža līdz samaksas veikšanas brīdim izvēlētās numismātikas monētas vairs nav pieejamas vai nav pieejamas tādā daudzumā, kādā tās vēlas iegādāties pircējs, kā arī ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējama Tirdzniecības vietnē veiktā numismātikas monētu pasūtījuma apstrāde.
 1. Samaksu par numismātikas monētām un to iesaiņošanas un piegādes izdevumiem apliecina maksājumu apliecinošs dokuments. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad pircēja veiktais maksājums saņemts pārdevēja norēķinu kontā.

Numismātikas monētu pasūtīšana un piegāde

 1. Lai veiktu numismātikas monētu pirkumu Tirdzniecības vietnē, pircējs pievieno izvēlētās numismātikas monētas Tirdzniecības vietnē izveidotajam numismātikas monētu pirkuma sarakstam, izvēlas numismātikas monētu piegādes veidu un norāda izvēlēto numismātikas monētu piegādei nepieciešamo informāciju.
 1. Pēc visu izvēlēto numismātikas monētu pievienošanas, numismātikas monētu piegādes veida un numismātikas monētu piegādei nepieciešamās informācijas norādīšanas pircējs apstiprina savu pasūtījumu un veic samaksu.
 1. Pēc pircēja pasūtījuma apstiprināšanas un samaksas veikšanas pārdevējs nosūta uz pircēja norādīto e-pasta adresi apstiprinājumu par distances līguma noslēgšanu, kurā norāda informāciju par veikto pirkumu un tā piegādi (tālāk tekstā – apstiprinājums).
 1. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā un no pārdevēja saņemtajā apstiprinājumā norādīto informāciju. Informācijas neatbilstības gadījumā pircējs nekavējoties informē pārdevēju, izmantojot Tirdzniecības vietnes e-pasta adresi monetas@bank.lv.
 1. Numismātikas monētu piegāde pircējam tiek veikta pircēja izvēlētā veidā pēc tam, kad pārdevēja norēķinu kontā saņemta samaksa par numismātikas monētām un to iesaiņošanas un piegādes izdevumiem (ja tādi noteikti pircēja izvēlētajam numismātikas monētu piegādes veidam).
 1. Numismātikas monētu piegāde (atbilstoši pircēja pasūtījumā norādītajam piegādes veidam) var tikt veikta:

28.1. saņemot numismātikas monētas pārdevēja klientu kasēs K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā (tālāk tekstā – klientu kase). Izvēloties šādu piegādes veidu, pircējam tiek nodrošināta iespēja saņemt numismātikas monētas, sākot no 3. (trešās) darbadienas pēc apstiprinājuma saņemšanas dienas līdz 20. (divdesmitajai) darbadienai no apstiprinājuma saņemšanas dienas. Saņemot numismātikas monētas, to saņēmējam ir pienākums uzrādīt pasūtījuma numuru un šādus dokumentus:

28.1.1. fiziskajai personai - personu apliecinošu dokumentu;
28.1.2. juridiskai personai – tās pārstāvja personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt juridisko personu;

28.2. izmantojot Tirdzniecības vietnē norādītos piegādes pakalpojuma sniedzēja (kurjera) pakalpojumus, kas nodrošina numismātikas monētu piegādi uz pircēja norādīto adresi Latvijas Republikā 8 (astoņu) darbadienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas, ārvalstīs – 10 (desmit) darbadienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. Pārdevējs 1 (vienu) darbadienu pirms plānotās numismātikas monētu piegādes dienas Latvijas Republikā papildus pa e-pastu nosūta pircējam paziņojumu par numismātikas monētu sūtījuma gatavību piegādei. Saņemot numismātikas monētas, to saņēmējam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un pasūtījuma numuru, juridiskai personai – tās pārstāvja personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt juridisko personu.

 1. Pārdevējs ir tiesīgs noteikt ilgāku numismātikas monētu piegādes termiņu, nekā noteikts šo noteikumu 28.2. apakšpunktā, nodrošinot numismātikas monētu piegādi 14 (četrpadsmit) dienu laikā no apstiprinājuma nosūtīšanas dienas pircējam, ja tiek pasūtīta numismātikas monēta, kura Tirdzniecības vietnē tiek piedāvāta pirmo reizi, vai ja, palielinoties pasūtīto numismātikas monētu apjomam, nepieciešams papildu laiks numismātikas monētu pasūtījumu apstrādei un piegādei. Informācija par plānoto numismātikas monētu piegādes termiņu tiek izvietota Tirdzniecības vietnē, un pircējs ar to tiek iepazīstināts pirms numismātikas monētu pasūtījuma veikšanas un samaksas par to.
 1. Pircējam un pārdevējam savstarpēji vienojoties, numismātikas monētu piegāde var tikt veikta citā termiņā.
 1. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, lai vienotos ar piegādes pakalpojuma sniedzēju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem ar numismātikas monētu piegādi saistītiem jautājumiem.
 1. Numismātikas monētu piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums (distances līgums) – par izpildītu, ja pasūtītās numismātikas monētas nodotas pircējam vai tā pilnvarotajai personai ar pircēju saskaņotā laikā un vietā. Numismātikas monētu piegādi un saņemšanu apliecina pircēja parakstīts numismātikas monētu saņemšanu apliecinošs dokuments. Pieņemot numismātikas monētas, pircējam ir pienākums pārliecināties par numismātikas monētu, to apliecinājuma un iesaiņojuma kvalitāti, un, parakstot numismātikas monētu saņemšanu apliecinošu dokumentu, pircējs apliecina, ka piegādātās numismātikas monētas, to apliecinājums un iesaiņojums ir kvalitatīvi (t.sk. bez bojājumiem un defektiem). Ja pircējs numismātikas monētu pieņemšanas brīdī konstatē, ka monētām, to apliecinājumam vai iesaiņojumam ir bojājumi vai defekti, pircējs numismātikas monētas nepieņem un par to informē pārdevēju.
 1. Pārdevējs ir tiesīgs, neatlīdzinot pircējam zaudējumus un nosūtot uz pircēja numismātikas monētu pasūtījumā norādīto e-pasta adresi attiecīgu paziņojumu, vienpusēji atkāpties no distances līguma (pasūtījuma izpildes), ja:

33.1. numismātikas monētu piegāde nevar tikt veikta atbilstoši pasūtījumā norādītajam piegādes veidam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā pircēja vainas vai no pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, t.sk., ja pircējs šajos noteikumos paredzētajā termiņā nav saņēmis numismātikas monētas pārdevēja klientu kasēs vai piegāde, izmantojot piegādes pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus (kurjeru), uz pircēja norādīto adresi nav veikta (t.sk., ja šajos noteiktumos paredzētajā termiņā nav izdevies vienoties ar pircēju par numismātikas monētu piegādes detaļām (laiku, vietu)), ja pircējs vai tā pilnvarotā perona neierodas saskaņotā piegādes laikā un/vai vietā vai ja nav iespējams pircēju identificēt vai pārliecināties par pircēja pilnvarotās personas pilnvarojumu;

33.2. tehnisku iemeslu dēļ numismātikas monētu cena Tirdzniecības vietnē norādīta kļūdaini (tā neatbilst faktiskajai numismātikas monētu cenai).

 1. Ja pārdevējs vienpusēji atkāpjas no distances līguma (pasūtījuma izpildes), pārdevējs 10 (desmit) darbadienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas pircējam par vienpusēju atkāpšanos no distances līguma atmaksā pircējam no viņa saņemto samaksu par pirkumu. Ja pārdevējs vienpusēji atkāpjas no distances līguma (pasūtījuma izpildes)
  33.1. apakšpunktā minētajā gadījumā un saskaņā ar pircēja izvēli piegāde veicama, izmantojot piegādes pakalpojuma sniedzēju (kurjeru), pārdevējs atmaksā pircējam no viņa saņemto samaksu par pirkumu, no tās ieturot iesaiņošanas un piegādes izdevumus.

Numismātikas monētu lietošana un kvalitāte

 1. Numismātikas monētu attēlojums Tirdzniecības vietnē ir vienīgi informatīvs, un to reālais izskats var atšķirties no Tirdzniecības vietnē redzamā attēla.
 1. Pircēja pretenzijas par numismātikas monētu ražošanas defektiem tiek pieņemtas pārdevēja klientu kasē, pamatojoties uz pircēja iesniegumu.

Pušu saistības un citi noteikumi

 1. Pircējs ir atbildīgs par precīzu un pilnīgu informācijas sniegšanu, noformējot numismātikas monētu pasūtījumu un veicot samaksu par to.
 1. Strīdi un domstarpības tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdus un domstarpības nevar atrisināt pārrunu ceļā, pircējs, norādot savus iebildumus, var iesniegt pārdevējam rakstisku iesniegumu, nosūtot to pa pastu uz adresi K. Valdemāra 2A, Rīga, LV-1050 vai uz e-pasta adresi monetas@bank.lv. Pārdevējs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darbadienu laikā sniedz atbildi uz pircēja iesniegumu.
 1. Ja puses nevar vienoties par strīda risinājumu, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 1. Pircējs ir atbildīgs par numismātikas monētu vērtības samazināšanos. Numismātikas monētas vērtība tiek samazināta arī tad, ja numismātikas monēta tiek izņemta no kapsulas vai ir sabojāts vai nozaudēts tās apliecinājums vai iesaiņojums.
 1. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti pasūtījumā un/vai iegūti, lietojot Tirdzniecības vietni, apstrādei pasūtījuma (distances līguma) izpildes vajadzībām, t.sk., nododot trešām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datubāzu un statistikas veidošanai.
 1. Veicot pirkumus Tirdzniecības vietnē, pircējs var piekrist saņemt pārdevēja komerciālus paziņojumus uz pircēja norādīto e-pasta adresi vai īsziņas veidā uz mobilā tālruņa numuru. Atteikties no turpmākas komerciālu paziņojumu saņemšanas pircējs var Tirdzniecības vietnē.
 1. Tirdzniecības vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot Tirdzniecības vietni, pircējs piekrīt sīkdatņu lietošanai veiktspējas un/vai analītiskiem mērķiem.
 1. Pārdevējs saziņai ar pircēju izmanto pircēja pasūtījuma veikšanas brīdī norādīto
  e-pasta adresi un/vai mobilā tālruņa numuru.
 1. Lai detalizētāk noskaidrotu numismātikas monētu raksturlielumus vai precizētu ar to pasūtīšanu, samaksu un piegādi vai ar atteikuma tiesību izmantošanu un ar atpakaļatdošanu saistītos jautājumus, pircējs var sazināties ar pārdevēju pa tālruni +37167022722 vai sūtot e-pasta vēstuli uz adresi monetas@bank.lv.

Atteikuma tiesību izmantošana

 1. Pircējam, izņemot juridisko personu, ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad pircējs vai viņa pilnvarotā persona ir ieguvusi numismātikas monētas valdījumā (saņēmusi pārdevēja klientu kasē vai no kurjera), izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no distances līguma.
 1. Pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no distances līguma informē pārdevēju, iesniedzot tam aizpildītu atteikuma veidlapu (kura atrodama Tirdzniecības vietnē) vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu (tālāk tekstā kopā saukti – atteikuma paziņojums). Termiņš ir ievērots, ja pircējs atteikuma paziņojumu nosūta pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pircējam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
 1. Pārdevējs nodrošina pircējam iespēju atteikuma paziņojumu aizpildīt un iesniegt arī elektroniskā veidā, nosūtot to uz pārdevēja e-pasta adresi monetas@bank.lv. Pārdevējs, izmantojot e-pastu, nekavējoties paziņo pircējam par atteikuma paziņojuma saņemšanu.
 1. Ja pircējs izmanto atteikuma tiesības, pircējam ir pienākums atdot pārdevējam visas distances līguma ietvaros saņemtās numismātikas monētas, t.sk. to apliecinājumus un iesaiņojumu, atbilstoši šiem noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad pircējs pārdevējam paziņojis savu lēmumu atkāpties no distances līguma. Atteikuma tiesību termiņš ir ievērots tikai tad, ja numismātikas monētas tiek atdotas atpakaļ pirms šajā punktā minētā 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Ja numismātikas monētas netiek atdotas atpakaļ šajā punktā minētajā 14 (četrpadsmit) dienu termiņā,  tiek uzskatīts, ka pircējs atteikuma tiesības nav izmantojis.
 1. Pircējs sedz visas ar numismātikas monētu atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.
 1. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad pārdevējs saņēmis informāciju par pircēja lēmumu atkāpties no distances līguma, atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu, t.sk. iesaiņošanas un piegādes izdevumus, ja tādi bijuši. Pārdevējs naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantojis pircējs.
 1. Ja pircējs skaidri izteicis vēlēšanos izmantot numismātikas monētu piegādes veidu, kas nav pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, pārdevējam nav pienākuma atmaksāt pircējam piegādes papildu izdevumus.
 1. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar distances līgumu pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad pārdevējs ir saņēmis numismātikas monētas atpakaļ.
 1. Ja tiek izmantotas atteikuma tiesības, pircējs atbild par distances līguma ietvaros saņemto numismātikas monētu vērtības saglabāšanu līdz brīdim, kad tās ir nodotas atpakaļ pārdevējam.
 1. Numismātikas monētu atpakaļ saņemšanas brīdī pārdevējs vizuāli pārbauda atpakaļ atdotās numismātikas monētas, to apliecinājuma un iesaiņojuma stāvokli. Ja atpakaļ saņemšanas brīdī numismātikas monētās apliecinājumam vai iesaiņojumam konstatē bojājumu vai trūkumu, pārdevējs sagatavo aktu un par to informē pircēju. Ja atpakaļ saņemšanas brīdī numismātikas monētām, tajā skaitā to kapsulām (ja tādas ir), konstatē bojājumu, tās tiek pieņemtas identifikācijai, pamatojoties uz pircēja iesniegumu.

 

 


Laiks ir beidzies