PIRKŠANAS NOTEIKUMI

Latvijas Bankas interneta tirdzniecības vietnes lietošanas un pirkuma veikšanas noteikumi

Vispārīgie noteikumi

 1. "Latvijas Bankas interneta tirdzniecības vietnes lietošanas un pirkuma veikšanas noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek lietota Latvijas Bankas interneta tirdzniecības vietne www.emonetas.lv (tālāk tekstā – Tirdzniecības vietne), kārtību, kādā, izmantojot attālinātās iepirkšanās sistēmas interneta vietni, starp Latvijas Banku un pircēju tiek noslēgts pirkuma līgums par preču iegādi (tālāk tekstā – distances līgums), distances līguma noteikumus un tā izpildes kārtību, pircēja atteikuma tiesību izmantošanas termiņus un kārtību, kā arī Latvijas Bankas un pircēja tiesības un pienākumus atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā.
 1. Tirdzniecības vietne nodrošina pircējam iespēju iepazīties ar pārdevēja piedāvātajām precēm un veikt to pasūtījumu un samaksu.
 1. Pārdevējs šo noteikumu izpratnē ir Latvijas Banka (juridiskā adrese – K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV90000158236).
 1. Pircējs šo noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziskā persona, kura veic preču iegādi Tirdzniecības vietnē.
 1. Prece šo noteikumu izpratnē ir Tirdzniecības vietnē piedāvātās numismātikas monētas un monētu komplekti. Par preces neatņemamu sastāvdaļu uzskatāms preces apliecinājums, kā arī kapsula (ja tāda ir), kurā prece ievietota, un kārbiņa vai cits preces dekoratīvais iesaiņojums (tālāk tekstā – iesaiņojums).
 1. Distances līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad veikta samaksa par Tirdzniecības vietnē izvēlētajām precēm un to piegādes pakalpojumiem (ja tādi noteikti pircēja izvēlētajam preču saņemšanas veidam). Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam brīdī, kad pārdevēja norēķinu kontā saņemta samaksa par preci un piegādes pakalpojumiem (ja tāda noteikta pircēja izvēlētajam preces saņemšanas veidam). Distances līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei.
 1. Pirms pirkuma veikšanas Tirdzniecības vietnē pircējam ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem. Pircējs apliecina, ka pirms pirkuma līguma noslēgšanas ir iepazinies ar informāciju par preci un šiem noteikumiem un ievēros šos noteikumus un Tirdzniecības vietnes lietošanas kārtību, t.sk., bet ne tikai Tirdzniecības vietnes nosacījumus attiecībā uz preces pasūtījumu izdarīšanas un samaksas kārtību, samaksu par piegādes pakalpojumiem, preču saņemšanas kārtību un laikiem, kā arī apliecina, ka piekrīt noteikumiem bez iebildumiem.
 1. Pircējs ar pirkuma veikšanu Tirdzniecības vietnē apliecina, ka ir iepazinies ar atteikuma veidlapas paraugu un informāciju par atteikuma tiesībām, to izmantošanas nosacījumiem, termiņiem un kārtību.
 1. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji veikt grozījumus noteikumos. Noteikumu grozījumi pēc to stāšanās spēkā tiek publicēti Tirdzniecības vietnē.
 1. Pircēja veiktajam preču pirkumam tiek piemērota noteikumu redakcija, kas bija spēkā pirkuma līguma noslēgšanas brīdī.
 1. Pārdevējs neatbild par jebkādiem izdevumiem un zaudējumiem, kas pircējam radušies Tirdzniecības vietnes lietošanas laikā.

Preču cena un norēķinu kārtība

 1. Tirdzniecības vietnē norādīta galīgā preces cena, ieskaitot tai piemērojamo pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Preces cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.
 1. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt preču piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot precēm atlaides. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā distances līguma slēgšanas brīdī.
 1. Pārdevējs ir tiesīgs noteikt viena preču pirkuma apjoma (preču skaita) un preču iegādes summas limitu, citus tirdzniecības izņēmumus un nosacījumus (tālāk tekstā – ierobežojumi), kā arī visus ierobežojumus bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt. Maksimālā viena pirkuma summa, ieskaitot piegādes izdevumus, vienā pirkuma reizē tiek noteikta 1 000.00 EUR (viens tūkstotis euro) apjomā, izņemot, ja tiek noteikti ierobežojumi.
 1. Papildus samaksai par preci pircējs maksā arī par preces piegādes pakalpojumiem, ja pircēja izvēlētajam preces saņemšanas veidam noteikta piegādes pakalpojuma cena.
 1. Pircējs, Tirdzniecības vietnē apstiprinot pasūtījumu, piekrīt tajā norādītās preces cenai un spēkā esošajai preces piegādes pakalpojuma cenai (ja tāda noteikta pircēja izvēlētajam preces saņemšanas veidam), kā arī samaksas kārtībai.
 1. Pircējam ir pienākums segt pārdevējam izdevumus par preces piegādi piegādes pakalpojuma cenas apjomā arī tad, ja prece nav piegādāta (nodota) pircējam tā vainas (t.sk. neatrašanās saskaņotajā vietā un/vai laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādiem puses ir vienojušās.
 1. Samaksa par pircēja izvēlēto preci un tās piegādes pakalpojumiem (ja tādi noteikti pircēja izvēlētajam preces saņemšanas veidam) veicama pēc preču pasūtījuma un tā piegādes veida apstiprināšanas.
 1. Pārdevējs ir tiesīgs paredzēt un noteikt laika ierobežojumu, kādā veicama samaksa par pircēja izvēlēto preci un tās piegādes pakalpojumiem pēc tam, kad pircējs ir apstiprinājis preču pasūtījumu. Informācija par laiku, kādā veicama samaksa par preci, tiek norādīta Tirdzniecības vietnē, un, ja pircējs neveic samaksu par preci un tās piegādes pakalpojumiem noteiktajā laikā, uzskatāms, ka pircējs ir atteicies no izvēlētās preces un distances līguma noslēgšanas.
 1. Samaksa par preci un tās piegādes pakalpojumiem var tikt veikta ar Visa, Visa Electron, MasterCard vai Maestro norēķinu karti.
 1. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, šādos gadījumos:

21.1. ja laika posmā no izvēlētās preces pasūtījuma apstiprināšanas un samaksas veikšanas par pasūtījumu izvēlētā prece vairs nav pieejama vai nav pieejama tādā daudzumā, kādā to vēlas iegādāties pircējs;

21.2. ja tehnisku iemeslu dēļ preces cena Tirdzniecības vietnē norādīta kļūdaini (tā neatbilst faktiskajai preces cenai) vai arī tehnisku iemeslu dēļ nav iespējama Tirdzniecības vietnē veiktā preču pasūtījuma apstrāde.

 1. Samaksu par preci un tās piegādes pakalpojumiem apliecina maksājumu apliecinošs dokuments. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad pircēja veiktais maksājums saņemts pārdevēja norēķinu kontā.

Preces pasūtīšana un piegāde

 1. Lai veiktu preces pirkumu Tirdzniecības vietnē, pircējs pievieno izvēlētās preces Tirdzniecības vietnē izveidotajam preču pirkuma sarakstam un norāda izvēlēto preču piegādei nepieciešamo informāciju.
 1. Pēc visu izvēlēto preču pievienošanas un preču piegādei nepieciešamās informācijas norādīšanas pircējs apstiprina savu pasūtījumu un veic samaksu par to.
 1. Pēc pircēja pasūtījuma apstiprināšanas un samaksas veikšanas pārdevējs nosūta uz pircēja norādīto e-pasta adresi apstiprinājumu par distances līguma noslēgšanu, kurā norāda informāciju par veikto pirkumu un tā saņemšanu (tālāk tekstā – apstiprinājums).
 1. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā un no pārdevēja saņemtajā apstiprinājumā norādīto informāciju. Informācijas neatbilstības gadījumā pircējs informē pārdevēju, izmantojot Tirdzniecības vietnes e-pasta adresi monetas@bank.lv.
 1. Preces piegāde pircējam tiek veikta pircēja izvēlētā veidā pēc samaksas par preci un tās piegādes pakalpojumiem (ja tādi noteikti pircēja izvēlētajam preces saņemšanas veidam) saņemšanas pārdevēja norēķinu kontā.
 1. Preces piegāde atbilstoši pircēja pasūtījumā norādītajam piegādes veidam un par pasūtījumā noteikto preces un tās piegādes pakalpojuma cenu var tikt veikta:

28.1. pircējam ierodoties un saņemot preci pārdevēja klientu kasēs K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, vai Teātra ielā 3, Liepājā (tālāk tekstā – klientu kase). Pircējam, izvēloties šādu piegādes veidu, tiek nodrošināta iespēja saņemt preci, sākot no 4. (ceturtās) darbadienas pēc apstiprinājuma saņemšanas dienas līdz 10. (desmitajai) darbadienai no apstiprinājuma saņemšanas dienas. Saņemot preci, pasūtītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pasūtījuma numurs;

28.2. izmantojot Tirdzniecības vietnē norādītos piegādes pakalpojuma sniedzēja (kurjera) pakalpojumus, kas nodrošina preces piegādi uz pircēja norādīto adresi Latvijas Republikā 8 (astoņu) darbadienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. Pārdevējs 1 (vienu) darbadienu pirms plānotās preces piegādes dienas papildus pa e-pastu nosūta pircējam paziņojumu par preces sūtījuma gatavību piegādei. Saņemot preci, pasūtītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 1. Pārdevējs ir tiesīgs noteikt ilgāku preces piegādes termiņu, nekā noteikts šo noteikumu 28.2. apakšpunktā, nodrošinot preces piegādi 14 (četrpadsmit) dienu laikā no apstiprinājuma nosūtīšanas dienas pircējam, ja tiek pasūtīta prece, kura Tirdzniecības vietnē tiek piedāvāta pirmo reizi, vai ja, palielinoties pasūtīto preču apjomam, nepieciešams papildu laiks preču pasūtījumu apstrādei un piegādei. Informācija par plānoto preces piegādes termiņu tiek izvietota Tirdzniecības vietnē, un pircējs ar to tiek iepazīstināts pirms preču pasūtījuma veikšanas un samaksas par to.
 1. Pircējam un pārdevējam savstarpēji vienojoties, preces piegāde var tikt veikta citā termiņā.
 1. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, lai vienotos ar piegādes pakalpojuma sniedzēju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem ar preces piegādi saistītiem jautājumiem.
 1. Preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums (distances līgums) – par izpildītu, ja pasūtītā prece nodota ar pircēju saskaņotā laikā un vietā, pircējam vai tā pilnvarotajai personai pārliecinoties par tās identitāti. Preču saņemšanu apliecina pircēja parakstīts preču saņemšanu apliecinošs dokuments.
 1. Pārdevējs ir tiesīgs, neatlīdzinot pircējam zaudējumus un nosūtot uz pircēja preču pasūtījumā norādīto e-pasta adresi attiecīgu paziņojumu, vienpusēji atkāpties no distances līguma (pasūtījuma izpildes), ja preces piegāde nevar tikt veikta atbilstoši pasūtījumā norādītajam piegādes veidam šajos noteikumus noteiktajā kārtībā un termiņā pircēja vainas vai no pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, t.i., ja pircējs šajos noteikumos paredzētajā termiņā nav saņēmis preces pārdevēja klientu kasēs vai piegāde, izmantojot piegādes pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus (kurjeru), uz pircēja norādīto adresi Latvijas Republikas teritorijā nav veikta, t.sk., ja šajos noteiktumos paredzētajā termiņā nav izdevies vienoties ar pircēju par preces piegādes detaļām (laiku, vietu), ja pircējs vai tā pilnvarotā perona neierodas saskaņotā piegādes laikā un/vai vietā vai ja nav iespējams pircēju identificēt vai pārliecināties par pircēja pilnvarotās personas pilnvarojumu.
 1. Ja pārdevējs vienpusēji atkāpjas no distances līguma (pasūtījuma izpildes), pārdevējs 10 (desmit) darbadienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas pircējam par vienpusēju atkāpšanos no distances līguma atmaksā pircējam no viņa saņemto samaksu par pirkumu, ieturot no tās izdevumus par piegādes pakalpojumiem preču piegādes cenas apjomā, ja saskaņā ar pasūtījumu veicama piegāde, izmantojot piegādes pakalpojuma sniedzēju (kurjeru).

Preces lietošana un kvalitāte

 1. Preces attēlojums Tirdzniecības vietnē ir vienīgi informatīvs, un tās reālais izskats var atšķirties no Tirdzniecības vietnē redzamā attēla.
 1. Pircēja pretenzijas par preces ražošanas defektiem tiek pieņemtas pārdevēja klientu kasē, pamatojoties uz pircēja iesniegumu, un izskatītas atbilstoši Latvijas Bankas padomes 2017. gada 23. marta kārtībā Nr. 254/7 "Naudas zīmju identifikācijas un apmaiņas kārtība Latvijas Bankā" noteiktajam.

Pušu saistības un citi noteikumi

 1. Pircējs ir atbildīgs par precīzu un pilnīgu informācijas sniegšanu, noformējot preces pasūtījumu un veicot samaksu par to.
 1. Pircējs var iesniegt iebildumus par preces pirkumu elektroniskā veidā, nosūtot tos uz e-pasta adresi monetas@bank.lv. e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 10 (desmit) darbadienu laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu.
 1. Strīdi un domstarpības tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām puses nevar vienoties pārrunu ceļā, tiek izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 1. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos. Uzskatāms, ka preces vērtība tiek samazināta arī tad, ja numismātikas monēta tikusi izņemta no kapsulas vai ir sabojāts vai nozaudēts tās apliecinājums vai iesaiņojums.
 1. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti pasūtījumā un/vai iegūti, lietojot Tirdzniecības vietni, apstrādei pasūtījuma (distances līguma) izpildes vajadzībām, t.sk., nododot trešām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datubāzu un statistikas veidošanai.
 1. Veicot pirkumus Tirdzniecības vietnē, pircējs var piekrist saņemt pārdevēja komerciālus paziņojumus uz pircēja norādīto e-pasta adresi vai īsziņas veidā uz mobilā tālruņa numuru. Atteikties no turpmākas komerciālu paziņojumu saņemšanas pircējs var Tirdzniecības vietnē.
 1. Tirdzniecības vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot Tirdzniecības vietni, pircējs piekrīt sīkdatņu lietošanai veiktspējas un/vai analītiskiem mērķiem.
 1. Pārdevējs saziņai ar pircēju izmanto pircēja pasūtījuma veikšanas brīdī norādīto
  e-pasta adresi un/vai mobilā tālruņa numuru.
 1. Tirdzniecības vietnē ievietotie preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai detalizētāk noskaidrotu preces raksturlielumus vai precizētu ar tās pasūtīšanu, samaksu un piegādi vai ar atteikuma tiesību izmantošanu un ar atpakaļatdošanu saistītos jautājumus, sazināšanās ar pārdevēju notiek pa tālruni 67022722 vai sūtot e-pasta vēstuli uz adresi monetas@bank.lv.

Atteikuma tiesību izmantošana

 1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad pircējs vai viņa norādītā pilnvarotā persona ir ieguvusi preci valdījumā (saņēmusi pārdevēja klientu kasē vai no kurjera), izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no distances līguma.
 1. Pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no distances līguma informē pārdevēju, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja pircējs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pircējam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
 1. Pārdevējs nodrošina pircējam iespēju paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu vai Tirdzniecības vietnē ievietoto atteikuma veidlapas paraugu aizpildīt un iesniegt arī elektroniskā veidā, nosūtot to uz pārdevēja e-pasta adresi monetas@bank.lv. Pārdevējs, izmantojot e-pastu, nekavējoties paziņo pircējam par atteikuma saņemšanu.
 1. Ja pircējs izmanto atteikuma tiesības, pircējam ir pienākums atdot pārdevējam visas distances līguma ietvaros saņemtās preces, t.sk. apliecinājumus un iesaiņojumus, atbilstoši šiem noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad pircējs pārdevējam paziņojis savu lēmumu atkāpties no distances līguma. Atteikuma tiesību termiņš tiks uzskatīts par ievērotu tikai tad, ja preces tiek atdotas atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka pircējs atteikuma tiesības nav izmantojis.
 1. Pircējs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.
 1. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad pārdevējs saņēmis informāciju par pircēja lēmumu atkāpties no distances līguma, atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu, t.sk. maksu par piegādes pakalpojumiem. Pārdevējs naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantojis pircējs, izņemot, ja pircējs skaidri piekritis cita maksāšanas līdzekļa izmantošanai un pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.
 1. Ja pircējs skaidri izteicis vēlēšanos izmantot preču piegādes veidu, kas nav pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, pārdevējam nav pienākuma atmaksāt pircējam piegādes papildu izdevumus.
 1. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar distances līgumu pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad pārdevējs ir saņēmis preci atpakaļ.
 1. Ja tiek izmantotas atteikuma tiesības, pircējs atbild par distances līguma ietvaros saņemto preču vērtības saglabāšanu līdz brīdim, kad tās ir nodotas atpakaļ pārdevējam.
 1. Preces atpakaļsaņemšanas brīdī pārdevējs vizuāli pārbauda atpakaļ atdotās preces, tās apliecinājuma un iesaiņojuma stāvokli. Ja atpakaļsaņemšanas brīdī precei, tās apliecinājumam vai iesaiņojumam konstatē bojājumu vai trūkumu, pārdevējs sagatavo aktu un par to informē pircēju.

Rezervācijas laiks ir beidzies