PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Latvijas Banka ir datu apstrādes pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv.

Papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā pieejama https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade.

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Visi personas dati, kas iesniedzami Latvijas Bankas tīmekļvietnē www.e-monetas.lv (turpmāk – vietne), ir nepieciešami pasūtījuma izpildes vajadzībām, t.sk., nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei. Datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Personas datu izmantošana un apstrādāto personas datu kategorijas

Brīdī, kad tiek veikts pirkums vietnē (www.e-monetas.lv), mēs ievācam visus vai daļu no zemāk aprakstītajiem personas datiem. Informācija, ko mēs ievācam, ir atkarīga no konkrētā pirkuma un tā izvēlētās piegādes iespējas. Ievākto personas datu kopums ir nepieciešams veiksmīgai pirkuma nodrošināšanai un tiek pārsūtīts šī mērķa īstenošanai (piem., pasūtījuma apstiprināšanai, piegādes izmaksu aprēķināšanai u.tml.).

Apstrādātās personas datu kategorijas:

  • Identificējoša informācija, t.sk. vārds, uzvārds;
  • Kontaktinformācija, t.sk. e-pasta adrese, tālruņa numurs un piegādes adrese;
  • Maksājuma veikšanas un finanšu informācija.

Datu saņēmēji:

  • Latvijas Banka
  • Interneta norēķinu pakalpojumu sniedzējs (SEB)
  • Latvijas Pasts (piegādēm pa Latviju)
  • UPS pasts (piegādēm ārpus Latvijas)
 

Nodod SEB

Nodod Latvijas Pastam

Nodod UPS

Pircēja vārds, uzvārds

Maksājuma veikšanai

Piegādes izpildei*

Piegādes izpildei**

Saņēmēja vārds, uzvārds

-

Piegādes izpildei*

Piegādes izpildei**

Piegādes adrese

Maksājuma veikšanai

Piegādes izpildei*

Cenas noteikšanai, piegādes izpildei**

E-pasta adrese

Maksājuma veikšanai

Piegādes izpildei*

Piegādes izpildei**

Tālruņa numurs

-

Piegādes izpildei*

Piegādes izpildei**

IP adrese

Maksājuma veikšanai

-

-

____________________________________
* izvēloties piegādi ar Latvijas Pastu

** izvēloties piegādi ar UPS

Latvijas Banka saziņai ar klientu izmanto klienta pasūtījuma veikšanas brīdī norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā tālruņa numuru.

Veicot pirkumus vietnē, klients var piekrist saņemt Latvijas Bankas informatīvus paziņojumus par Latvijas Bankas piedāvātajām monētām uz klienta norādīto e-pasta adresi vai īsziņas veidā uz mobilā tālruņa numuru.

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Piemērojamais glabāšanas periods

Ja pirkuma noformēšana tiek pārtraukta pirms apmaksas procesa uzsākšanas, dati tiek dzēsti līdz ar apmeklējuma sesijas beigām.

Datus par pirkuma piegādi vietnē glabā 2 gadus.

Latvijas Banka glabā personas datus saistībā ar maksājumu izpildi 5 gadus pēc darījuma.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības piekļūt datiem, kas uz viņu attiecas, un tiesības tos labot, kā arī ir tiesības (ar ierobežojumiem) dzēst savus personas datus un iebilst pret savu personas datu apstrādi, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.

Atteikties no turpmākas informatīvu paziņojumu par Latvijas Bankas piedāvātajām monētām saņemšanas klients var vietnē.

Kontakti

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties Latvijas Bankā (e-pasts: datuaizsardziba@bank.lv).

Turklāt Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties pēc palīdzības pie Datu valsts inspekcijas (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; e-pasts pasts@dvi.gov.lv; www.dvi.gov.lv).


Laiks ir beidzies